Çevre Politikası

TANAP, ülkemizin ekonomik gelişimine katkıda bulunacak olan bir doğalgaz iletim hattı sistemini, güzergah boyunca mevcut çevresel hassasiyetleri göz özünde bulundurarak ve ülkenin doğal kaynaklarının sürdürülebilirliğini koruyarak inşa etmeyi ve işletmeyi misyon edinmiştir.

Bu misyon doğrultusunda TANAP:

 • Proje faaliyetleri ile ilgili çevresel boyutlarını ve muhtemel etkilerini ulusal ve uluslararası danışmanlar ile değerlendirmiş ve faaliyetlerinin planlanmasını buna göre yapmıştır. Bu doğrultuda, paydaşların görüşüne sunulmuş ve yasal otorite tarafından onaylanmış kapsamlı bir ÇED Raporu hazırlanmıştır.
 • Türk Çevre Mevzuatı’ndaki ve sektördeki uluslararası gereklilikler ve en iyi uygulamalar göz önüne alınmıştır.
 • 500 m’lik güzergah koridorunda elde edilen biyolojik mevcut durum verileri ile Türkiye’de ilk defa EUNIS Seviye 3 habitat haritalarını hazırlatmış ve bundan sonraki çalışmalara yol gösterecek düzeyde, geniş bir veritabanı oluşturmuştur.
 • Boru hattı boyunca yapılan titiz ve kapsamlı çalışmalar ile ekoloji, toprak ve su kaynakları başta olmak üzere hassas alanlar ve çevresel kısıtlar belirlenmiştir. Bu çalışmalar ile daha önce bilinmeyen 8 böcek türü ve 6 bitki türü olmak üzere 14 yeni canlı türü bulunarak bilim dünyasına kazandırılmıştır. 3 yeni tür üzerinde de çalışmalar devam etmektedir.
 • Kültürel mirasın korunması yönündeki çalışmalarda da 106 yeni arkeolojik alan tespit edilmiş, yapılan kurtarma kazılarında 1000’den fazla arkeolojik eser bulunarak ulusal envantere kazandırılmıştır.
 • Hassas alanların ve doğal kaynakların projeden zarar görmemesi için güzergah seçilirken ve boru hattı tasarlanırken özel önlemler dikkate alınmış ve böylece çevresel etkilerin önceden önlenmesi veya uygun şekilde azaltılması sağlanmıştır.
 • İnşaat ve işletme sırasında projenin olumsuz etkilerinin önlenmesi ve olumlu etkilerinin artırılması için etkili çevre yönetim plan ve prosedürleri oluşturmuştur.
 • Proje paydaşları ile TANAP arasında karşılıklı anlayışa bağlı, etkili ve yapıcı bir iletişimin kurulması ve paydaşların projenin karar süreçlerine katılımı için ortamlar yaratılmıştır.
 • TANAP, gerçekleştirilen tüm bu çalışmalar ve hedefler çerçevesinde oluşturduğu Çevre Yönetim Sistemini ölçerek ve izleyerek, çevresel performansını sürekli iyileştirmeyi hedef edinmiş ve bu amaçla gerekli kaynakları oluşturmuştur.
 • Doğanın ve biyoçeşitliliğin korunması için alınan önlemlerin yanısıra, gerek güzergahın geçtiği bölgelerde yapılan ağaçlandırma çalışmaları, gerekse orman ve step habitatlarında hayata geçirilen biyoçeşitlilik dengeleme çalışmaları ile, üzerinden geçmiş olduğu habitat alanlarına pozitif katkı sağlamak için çalışmalarını sürdürmektedir.
 • Hayata geçirilen iyi uygulamalar ve yürütülen çevresel ve sosyal yatırım projeleri ile boru hattı güzergahı boyunca çevrenin ve bölge insanının yaşam kaynaklarının korunmasına ve sürdürülebilirliğine sağlanan katkı nedeniyle Sürdürülebilirlik kategorisinde çok sayıda uluslararası ödüle layık görülmüştür.
 • TANAP, sadece kendi içinde değil, faaliyet gösterdiği her türlü alanda tüm paydaşlarıyla birlikte Çevre Kültürü’nü daha da geliştirmek için öncü rolünü ulusal ve uluslararası platformlarda devam ettirmektedir.