Arazi Kullanım Kısıtları

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti arasında, 26 Haziran 2012 tarihinde İstanbul’da imzalanan “Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Sistemine İlişkin Hükümetlerarası Anlaşma” ve eki “Ev Sahibi Hükümet Anlaşması”’nın onaylanması 6375 sayılı Kanun ile uygun bulunmuş olup söz konusu milletlerarası anlaşmalar 19 Mart 2013 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Kanun hükmünde olan ilgili milletlerarası anlaşmalardan Ev Sahibi Hükümet Anlaşması’nın Ek-2 “Arazi Hakları” bölümünün 3.11. maddesi uyarınca TANAP Doğalgaz İletim A.Ş.’nin önceden yazılı muvafakati alınmadan aşağıdaki eylemlerde bulunulması hukuka aykırı sayılacaktır:

 • TANAP Hattı ile bağlantılı her türlü ve tüm faaliyetler için Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde TANAP Doğalgaz İletim A.Ş. tarafından veya onun adına sahip olunan, zilyet olunan veya işletilen veya hukuken kontrol edilen her türlü mallar, ekipmanlar ve donanımların (“Tesisler”) her iki yanında 500 (beş yüz) metrelik alan dahilinde patlayıcı kullanılması,
 • Tesislerin her iki yanında elli (50) metrelik alan dahilinde temel kazıkların çakılması,
 • TANAP Hattı’nın yukarıdaki milletlerarası anlaşmalar kapsamında tanımlanan İnşaat Koridoruna veya TANAP Hattı ile bağlantılı her türlü ve tüm faaliyetlerin yürütülmesi için TANAP Doğalgaz İletim A.Ş.'ye verilmiş arazilerin bulunduğu diğer alanlarda izinsiz faaliyetlerde bulunulması,
 • Herhangi bir karayolu, demiryolu, elektrik hattı, tesisat, boru hattı veya başka bir kamu projesinin TANAP Doğalgaz İletim A.Ş.’nin yukarıdaki milletlerarası anlaşmalar kapsamında tanımlanan Arazi Hakları ile kesişmesi veya bu haklara başka bir biçimde müdahale etmesi.
 • Ayrıca, daimi olarak üst kullanım hakkının tesis edildiği 16 metre koridorundaki kullanım şartları ve kısıtları da aşağıdaki maddelerde özetlenmiştir:

  1- Boru Hattı işletme gerekliliklerine, işaret ve ölçüm noktaları gibi kurulu tesislere, erozyon kontrolü sağlayan yapılara zarar veren her türlü faaliyet

  2- Boru Hattı tesislerinin veya işletmecinin ekipmanlarından herhangi birinin güvenli biçimde işletilmesini engelleyebilecek her türlü faaliyet

  3- Aşağıdaki maddeleri kapsayan ancak bunlarla sınırlı olmayan, standart tarımsal kullanım dışındaki her türlü faaliyet

 • Toprağın 30 cm’den daha derin sürülmesi
 • Ağaç veya çalı dikimi
 • Baraj ya da gölet kurulması veya boru hattının su altında bırakılması
 • Aşındırıcı ya da zararlı maddelerin atılması
 • Anız dahil her türde ateş yakılması
 • Tel çit veya taş duvarla kapatılması
 • 4- Aşağıdaki maddeleri kapsayan ancak bunlarla sınırlı olmayan her türlü inşaat faaliyeti

 • Bina, tesis veya diğer kalıcı veya geçici yapıların inşası
 • Boru Hattı koridorunda ekipman ve makineler için park yeri veya hizmet alanlarının inşası
 • Geçiş yolu, araç erişim yolları ve diğer yolların inşası (Boru Hattı İşletmecisi tarafından onaylanan ve gözetiminde yapılan yollar hariç)
 • 30 cm’den daha derin sulama ark veya kanallarının yapımı
 • 30 cm’den daha derin her türlü kazı (drenaj kanalları, vb.)
 • Yüzey profilinin değiştirilmesi (toprak alınması veya eklenmesi)
 • Keşif çalışmaları, toprak örnekleri alınması ve sondaj çukuru açılması 5. Proje tarafından belirlenmiş yol geçiş noktalarının dışında, aks başına 5 tondan fazla yük düşen makine veya taşıtlar ile boru hattı üzerinden yapılan geçişler YASAKLANMIŞTIR.
 • Eski haline getirilen araziler, kullanım kısıtlamalarına ve kurallara uyulmak suretiyle tarım ve diğer faaliyetler için kullanılmak üzere ilgili arazi sahiplerine/kullanıcılarına arazi çıkış protokolleri imzalandıktan sonra teslim edilmiştir. Arazi sahiplerine/kullanıcılarına teslim edilen arazilerin, TANAP Boru Hattı’nın işletme dönemi boyunca kullanımı esnasında can, mal ve çevre emniyeti için önemli bilgiler, arazi kullanımında uyulması gereken kurallar, onay gerektiren faaliyetler, kısıtlamalar ile dikkat edilmesi gereken hususları açıklamak ve bu kapsamda arazi sahiplerini/kullanıcılarını bilgilendirmek amacıyla hazırlanan kitapçığa buradan ulaşabilirsiniz.


  TANAP İşletme Dönemi Arazi Kullanımı Bilgilendirme Broşürü