ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMLERİ POLİTİKASI

TANAP Entegre Yönetim Sistemleri Politikası

TANAP, yürüttüğü proje faaliyetlerinin başarısında, uygulayacağı kalite, iş güvenliği ve işçi sağlığı, çevre ve toplum ile ilgili konuların birinci derecede önem taşıdığının bilincindedir. TANAP, tüm yükümlülüklerini; ilgili tüm risklerin doğru şekilde tanımlandığından, değerlendirildiğinden ve uygun şekilde azaltıldığından emin olarak yerine getirecektir. Çalışanlarımızın ve üçüncü tarafların işçi sağlığı ve iş güvenliği her zaman kârlılığın önünde olacaktır. Bu nedenle Entegre Yönetim Sistemlerine her zaman gereken öncelik verilecektir.

 

Aşağıdaki ilkeler TANAP politikasının ayrılmaz bir parçasını oluşturacaktır:

 • TANAP, tüm faaliyetlerini kapsayacak şekilde, etkin bir Entegre Yönetim Sistemi uygulayacaktır. Söz konusu Entegre Yönetim Sistemi ISO 9001, ISO 14001 ve OHSAS 18001 standartlarına tümüyle uyum sağlayacak ve bu standartların tüm gerekliliklerini kapsayacaktır.
 • TANAP, kazaları, çalışanlarımızın ve çalışmalarımızdan etkilenen tarafların sağlığına yönelik tahribatları, meslek hastalıklarını, çevresel ve sosyal etkileri önlemek için gerekli tüm iş güvenliği tedbirlerini uygulayacaktır.
 • TANAP, işçi sağlığı, iş güvenliği, çevre ve sosyal konularının TANAP’ın her kademesi için ortak sorumluluk olmasını, tedarikçi ve yüklenicilerinin de TANAP standartlarına uygun hareket etme yükümlülüğünü taşımalarını destekleyecektir.
 • TANAP, emniyetsiz koşullarda çalışmaya karşı çıkan veya reddeden personele yaptırım uygulanmasına  izin vermeyecektir.
 • TANAP, tüm faaliyetlerinde meydana gelebilecek kazalara ve acil durumlara müdahale edebilmek amacıyla Acil Durum Müdahale Planları hazırlayacaktır.
 • TANAP, tüm kaza ve benzeri olayların ileride tekrarlanmasını önleyecek şekilde gerekli incelemelerin yapıldığından emin olmak amacıyla Kaza ve Olay Yeri İnceleme Prosedürleri hazırlayacaktır.
 • TANAP, faaliyetlerinin olumsuz etkilerinden uzak tutmayı, azaltmayı, onarmayı ve mümkün olduğu takdirde dengelemeyi amaçlayan bir etki azaltma hiyerarşisi uygulayarak; kirliliği önleyecek, toplumu ve çevreyi koruyacaktır.
 • TANAP sürdürülebilir kalkınmaya katkıda bulunmayı ve biyolojik çeşitliliğin korunmasına net faydalar sağlamayı amaçlamaktadır.
 • TANAP, paydaşları ile ilişkilerinde; sosyal, çevresel, iş emniyeti ve güvenlik konularında, düzenli, özgür, öncelikli bilgilendirme yolu ile şeffaflığı ve hesap verilebilirliği sağlayacaktır.
 • TANAP, dezavantajlı grupların endişe ve şikayetlerini zamanında, tarafsız ve şeffaf şekilde ifade edebilecekleri bağımsız bir mekanizma oluşturmaya özen gösterecektir.
 • TANAP, proje nedeniyle yeri değiştirilen insanların üzerindeki olumsuz etkileri azaltmak amacıyla gönüllü olmayan yeniden yerleştirmelerden kaçınma yolları arayacak ve gelir kaynaklarının kullanımının engellenmesine yönelik etkileri azaltacak şekilde planlar yaparak uygun önlemler alacaktır.
 • TANAP, yerel toplumların ekonomik ve sosyal kalkınmasını destekleyecek ve sürdürülebilir sosyal yatırım programları vasıtasıyla TANAP boru hattı güzergâhı boyunca yerel toplumlara olumlu katkılar ve faydalar sağlayacaktır.
 • TANAP kendisinin, ev sahibi ülkenin, paydaşlarının ve iş ortaklarının çıkarlarını gözetecek şekilde, projelerinin, işlerinin, girişimlerinin, tesislerinin ve yatırımlarının ihtiyaçlarını risk değerlendirmelerine dayalı olarak sürekli şekilde karşılayan yüksek kalitede sistemler, bileşenler, hizmetler ve çözümler sunacaktır.
 • TANAP, tüm faaliyetlerinde yürürlükteki yasal düzenlemelere, uluslararası kabul gören standartlara ve uluslararası doğal gaz boru hattı endüstrisinin en iyi iş uygulamalarına uygun hareket edeceğini taahhüt etmektedir.
 • TANAP, faaliyetlerinin her alanında, entegre yönetim sistemlerinin verimliliğinin yanısıra, etkinliğini de sürekli iyileştirmeyi taahhüt etmektedir.
 • TANAP, çalışanlarının ve iş ortaklarının motivasyonunu ve tatminini önde tutacaktır.
 • TANAP, çalışanlarının, yüklenicilerinin ve üçüncü tarafların iş sağlığı, iş güvenliği ve çevresel yetenek ve yetkinliklerinin iyileştirilmesi ve iş sağlığı, iş güvenliği, çevresel ve sosyal politikaların gereklerinin duyurulması amacıyla, eğitim ve öğretimi de teşvik etmek suretiyle, bireysel gelişime ve organizasyonel iyileştirmeye önem verecektir.
 • TANAP hissedarlarının, müşterilerinin, iş ortaklarının ve çalışanlarının kazanımları için kullanmaktan gurur duyacağı, uluslararası mükemmellik, bağımsızlık ve sorumluluk itibarını kazanmak için gayret sarf edecektir.
 • Bunların ötesinde TANAP, “TANAP İş Etiği Kuralları”na sıkı bir şekilde bağlı kalacaktır.
DEVAMINI OKU