ÇEVRE VE İNSAN
Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi (TANAP) ülkenin ekonomik gelişimine katkıda bulunarak ve doğal kaynakların sürekliliğini sağlayarak güvenli, yüksek kaliteli, çevresel ve sosyal sorumluluklarının bilincinde bir doğal gaz iletim hattı tasarlamayı, inşa etmeyi ve işletmeyi taahhüt etmektedir. Bu genel amaç doğrultusunda kirliliğin önlenmesi için gerekli kaynaklar oluşturulmakta ve etkili bir çevre yönetim sisteminin kurulması ve sürdürülmesi sağlanmaktadır.
 
TANAP, bu taahhütlerini yerine getirmek için:
  • Proje faaliyetleri ile ilgili çevresel boyutlarını ve önemli çevre etkilerini ulusal ve uluslararası danışmanlar ile değerlendirmiş ve planlanmasını yapmıştır. Bu doğrultuda hem paydaşların görüşüne sunulmuş hem de otoritelerin onayını almış kapsamlı bir ÇED Raporu hazırlanmıştır.
  • Türk Çevre Mevzuatı’ndaki ve Doğalgaz Boru hattı sektöründeki uluslararası gereklilikler ve en iyi uygulamalar göz önüne alınmıştır.
  • Boru hattı boyunca yapılan titiz ve kapsamlı çalışmalar ile ekoloji, arkeoloji, toprak, ve su kaynakları başta olmak üzere hassas çevresel kısıtlar belirlenmiştir. Bu çalışmalar ile daha önce bilinmeyen 9 böcek türü, 1 bitki türü ve 106 arkeolojik alan tespit edilmiş ve bilim dünyasına kazandırılmıştır.
  • Hassas alanların ve doğal kaynakların projeden zarar görmemesi için güzergah seçilirken ve boru hattı tasarlanırken özel önlemler dikkate alınmış ve böylece çevresel etkilerin önceden önlenmesi veya uygun şekilde azaltılması sağlanmıştır.
  • İnşaat ve işletme sırasında projenin olumsuz etkilerinin önlenmesi ve olumlu etkilerinin artırılması için etkili çevre yönetim plan ve prosedürleri oluşturulmuştur;
  • Proje paydaşları ile TANAP arasında karşılıklı anlayışa bağlı, etkili ve yapıcı bir iletişimin kurulması ve paydaşların projenin karar süreçlerine katılımı için ortamlar yaratılmıştır;
  • TANAP, gerçekleştirilen tüm bu çalışmalar ve hedefler çerçevesinde oluşturulan Çevre Yönetim Sistemini ölçerek ve izleyerek, amaç ve hedefler oluşturarak her proje aşamasında çevresel performansını sürekli iyileştirecektir.
  • TANAP, vizyonunu geliştirmek ve Çevre Kültürü’nü artırmak için bu taahhütlere uyduğunu her fırsatta gösterecektir.
DEVAMINI OKU